24 November 2018

Sku: XL52H08-1

Main Rotor Holder Arm
Specter 520 / 550

Main Rotor Holder Arm
£11.54
Out of Stock

Contents

  • Main Rotor Holder Arm × 2
  • Screw (M3 × 7mm) × 2
  • Ball × 2

Main Rotor Holder Arm